MØTEREFERATER

Årsmøte 2018

Møtereferat fra årsmøte i AVU

den 4. april 2018 kl. 19.00 på Austbo

Tilstede:           13

Saker til behandling på årsmøte:

1.            Åpning

2.            Godkjenning av innkalling

3.            Valg av protokollvitner

4.            Årsberetninger

5.            Regnskap

6.            Utbytte

7.            Jaktkortpriser

8.            Godtgjøring til tillitsvalgte

9.            § 8 Styret

Medlemmer er andelseiere i laget, og laget ledes av et styre på fem medlemmer med tre varamedlemmer.

Kan valgkomiteen innstille ikke-medlemmer på valg til styret?

10.         Sanksjoner ved ikke betalt jaktkort.

11.         Orienteringssaker

a) Sammenslåing av utmarkslag? (Austmarka Vestre, Møkeråsen og Fagernes)

b) Inngjerding av kommuneskog til beite for storfe?

12.         Valg

 

Sak 1    Åpning

Leder ønsket velkommen og erklærte møte for åpnet.

Sak 2    Godkjenning av innkalling

Ett medlem hadde ikke fått innkalling, ellers ingen merknader og innkallingen ble godkjent.

Sak 3    Valg av protokollvitner

Lars Askerud og Reidar Steffenstorpet

Sak 4    Årsberetninger

Leder leste årsberetningene fra styret og underutvalgene – kulturutvalget, fiskeutvalget og jaktutvalget. Det var spørsmål til årsberetningen til styret om hvilke rutiner som ikke fungerte med både elgjakt og jaktkort. Styret oppklarte hva de tenker må gjøres.

Det var ellers ingen merknader til årsberetningene.

Sak 5    Regnskap

Regnskapet for 2017 ble gjennomgått av kasserer. Regnskapet for 2017 ble godkjent.

Sak 6    Utbytte

Utbytte foreslås av styret uforandret til kroner 200,-.

Det kom forslag fra andelseier om å sette utbytte ned til kr 150,-.

Utbytte for 2018 er vedtatt med 10 mot 3 stemmer å settes til kroner 150,-.

Sak 7    Jaktkortpriser

Jaktkortprisene foreslås av styret uforandret. Småviltprisene ble enstemmig vedtatt uforandret.

Vedrørende elgjakt kom det forslag fra andelseier om å endre sats for kalv under 50 kg fra kroner 0,- til kroner 1500,-. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

JAKTKORTPRISER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 2018

 

ELGJAKTPRISER 2018

Grunnpremie ved tildeling av kvote

pr dyr                                 kr 3.000,-+ mva

Ved elgjaktas slutt for felte dyr

Kalv                                      kr 1.500,- + mva

1½ -åring                              kr 2.500,- + mva

Ku                                         kr 4.000.- + mva

Okse                                     kr 6.000,- + mva

SMÅVILTKORT                          

Grunneier

 

250

Familiemedlem

 

350

Innebygds

 

650

Utenbygdsboende

 

900

Dagk. Mand- fredag pr dag

 

150

Dagk. Pr dag

 

200

 

 

 

RÅDYRKORT

Grunneier bukkekort

 

250

Grunneier rådyr generell

 

350

 

 

 

Familiemedlem bukkekort

 

500

Fam.medl. rådyr generell

 

500

 

 

 

Innenbygds. boende bukkekort

 

750

Innenbygds boende råd. generell

 

750

 

 

 

Utenbygds bukkekort

 

950

Utenbygds råd. generell

 

950


Sak 8    Godtgjøring til tillitsvalgte

Godtgjøring til tillitsvalgte foreslås uforandret (kun dekke utlegg som f.eks kjøring og materiell)

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 9    § 8 Styret

Styret setter opp en presisering av § 8 i vedtektene som forslag til neste årsmøte. (Medlemmer er andelseiere i laget, og laget ledes av et styre på fem medlemmer med tre varamedlemmer)

Sak 10 Sanksjoner ved ikke betalt jaktkort.

Brev til de som har kjøpt jaktkort de siste tre år. Informere om gebyr på kr 200,- hvis det ikke rapporteres innen 1. februar, eller hvis ikke fakturaen er betalt. 

Sak 11 Orienteringssaker

a)      Sammenslåing av utmarkslag? (Austmarka Vestre, Møkeråsen og Fagernes)

Har ikke vært noen møter i 2017.

b)     Inngjerding av kommuneskog til beite for storfe?

Ikke noe er avklart. Det er jobbet mest med planene i Eidskog. 

Sak 12 Valg

Leder av valgkomitéen la frem representantene som valgkomitéen har foreslått.

Thomas Solheim ble valgt til ny leder i styret, og Mona Skullerud ble nyvalgt som medlem av jaktutvalget. Som delegater til ADO ble Tomas Solheim og Tony Halteigen valgt.

 

Alle som ellers sto på valg har sagt seg villig til å fortsette.

STYRET

Verv /Funksjon

Navn

F-tid

På valg i

Leder

Thomas Solheim                               Nyvalgt for 1 år

1

2019

Sekretær

Agathe Bjørnstad                            Gjenvalgt for 2 år

2

2020

Kasserer

Anne Sofie Malmer       

2

2019

Styremedlem

Arve Johnsen                  

2

2019

Styremedlem

Ingegerd Pramm Platek

2

2019

Varamedlem

Kjell Haugen                   

2

2019

Varamedlem

Frank Bjørnstad                              Gjenvalgt for 2 år

2

2020

Varamedlem

Åge A. Sandbakken                         Gjenvalgt for 2 år

2

2020

 JAKTUTVALGET

Leder

Tony Halteigen         Gjenvalgt for 2 år

2

2020

Medlem

Kjell Haugen                   

2

2019

Medlem

Mona Skullerud               Nyvalgt for 2 år

2

2020

FISKEUTVALGET

Leder

Magnus Lindberg   

2

2019

Medlem

Atle Aasen                                        Gjenvalgt for 2 år

2

2020

Medlem

Tor Erling Grorud       

2

2019

 KULTURUTVALGET

Leder

Kjell Haugen                

2

2019

Medlem

Arve Johnsen                 

2

2019

Medlem

Jens Petter Elnæs                           Gjenvalgt for 2 år

2

2020

 REVISORER

 

Eirik Vetle Olsen          

2

2019

 

Kjell J. Schulstad          

2

2019

 

3 delegater til ADO`s årsmøte 2018

Kjell Haugen, Tony Halteigen og Thomas Solheim

 VALGKOMITÉ

Leder

Thor Ø. Bråthen        

2

2019

Medlem

Else Engen                                        Gjenvalgt for 2 år

2

2020

 

Styrets leder – Magnus Lindberg – takket for frammøtet, og erklærte årsmøtet for sluttet
kl 20.55.


Agathe Bjørnstad (sign)
referent

Protokollvitner:   
Lars Askerud (sign)
Reidar Steffenstorpet (sign)

 

Årsmøte 2017

Møtereferat fra årsmøte i AVU

den 04. mars 2017 kl. 19.00 på Austbo

                                                                                                                    

Tilstede:           15

 

Saker til behandling på årsmøte:

1.            Åpning

2.            Godkjenning av innkalling

3.            Valg av protokollvitner

4.            Årsberetninger

5.            Regnskap

6.            Utbytte

7.            Jaktkortpriser

8.            Godtgjøring til tillitsvalgte

9.            Sammenslåing av utmarkslag? (Austmarka Vestre, Møkeråsen og Fagernes)

10.           Inngjerding av kommuneskog til beite for storfe?

               En representant fra Hornsjø Beitelag kommer for å informere om prosjektet.

11.           Valg

 

Sak 1   Åpning

Leder ønsket velkommen og erklærte møte for åpnet.

 

Sak 2   Godkjenning av innkalling

Ingen merknader – innkalling godkjent

 

Sak 3   Valg av protokollvitner

Mona Skullerud og Reidar Steffenstorpet

 

Sak 4   Årsberetninger

Leder leste årsberetningene fra styret og underutvalgene – kulturutvalget, fiskeutvalget og jaktutvalget. Det var ingen merknader til årsberetningene.

 

Sak 5   Regnskap

Regnskapet for 2016 ble gjennomgått av kasserer. Regnskapet for 2016 ble godkjent.

 

Sak 6   Utbytte

Utbytte foreslås uforandret til kroner 200,-. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og utbytte settes til kroner 200,- i 2017.

 

Sak 7   Jaktkortpriser

Jaktkortprisene foreslås uforandret. Forslaget vedtas og jaktkortprisene er uforandret i 2017.

 

JAKTKORTPRISER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 2017

 

ELGJAKTPRISER 2017

Grunnpremie ved tildeling av kvote

pr dyr                                 kr 3.000,-+ mva

Ved elgjaktas slutt for felte dyr

Kalv                                      kr        0,-

1½ -åring                              kr 2.500,- + mva

Ku                                       kr 4.000.- + mva

Okse                                    kr 6.000,- + mva

 

SMÅVILTKORT                          

Grunneier

 

250

Familiemedlem

 

350

Innebygds

 

650

Utenbygdsboende

 

900

Dagk. Mand- fredag pr dag

 

150

Dagk. Pr dag

 

200

 

 

 

RÅDYRKORT

Grunneier bukkekort

 

250

Grunneier rådyr generell

 

350

 

 

 

Familiemedlem bukkekort

 

500

Fam.medl. rådyr generell

 

500

 

 

 

Innenbygds. boende bukkekort

 

750

Innenbygds boende råd. generell

 

750

 

 

 

Utenbygds bukkekort

 

950

Utenbygds råd. generell

 

950

 

Sak 8   Godtgjøring til tillitsvalgte

Forslag om å fjerne godtgjøring, men kun dekke utlegg som f.eks kjøring og materiell.

Forslaget er enstemmig vedtatt.

 

Sak 9   Sammenslåing av utmarkslagene Austmarka Vestre, Møkeråsen og Fagernes

Det ble enstemmig vedtatt at det jobbes videre med sammenslåing av Austmarka Vestre, Møkeråsen og Fagernes frem mot neste årsmøte.

 

Sak 10                Inngjerding av kommuneskog til beite for storfe

Steinar Velten fra Kubergetskogen Beitelag informerte om prosjektet.

Det er enstemmig vedtatt at det innhentes mer informasjon frem mot neste årsmøte.

 

Sak 11                Valg

Leder la frem representantene som valgkommitéen har foreslått. Ingegerd Pramm Platek ble valgt som styremedlem for 2 år, ogThor Øyvind Bråthen ble gjenvalgt i valgkommitéen for 2 år. Alle som ellers sto på valg har sagt seg villig til å fortsette.

 

STYRET

Verv /Funksjon

Navn

F-tid

På valg i

Leder

Magnus Lindberg       Gjenvalgt for 1 år

1

2018

Sekretær

Agathe Bjørnstad

2

2018

Kasserer/sekretær

Anne Sofie Malmer     Gjenvalgt for 2 år

2

2019

Styremedlem

Arve Johnsen            Gjenvalgt for 2 år

2

2019

Styremedlem

Ingegerd Pramm Platek  Nyvalgt for 2 år                

2

2019

Varamedlem

Kjell Haugen             Gjenvalgt for 2 år

2

2019

Varamedlem

Frank Bjørnstad

2

2018

Varamedlem

Åge A. Sandbakken

2

2018

 

JAKTUTVALGET

Leder

Tony Halteigen

2

2018

Medlem

Kjell Haugen                Gjenvalgt for 2 år

2

2019

Medlem

Thomas Solheim

2

2018

 

FISKEUTVALGET

Leder

Magnus Lindberg      Gjenvalgt for 2 år

2

2019

Medlem

Atle Aasen

2

2018

Medlem

Tor Erling Grorud      Gjenvalgt for 2 år

2

2019

 

KULTURUTVALGET

Leder

Kjell Haugen            Gjenvalgt for 2 år

2

2019

Medlem

Arve Johnsen            Gjenvalgt for 2 år

2

2019

Medlem

Jens Petter Elnæs

2

2018

 

REVISORER

 

Eirik Vetle Olsen         Gjenvalgt for 2 år

2

2019

 

Kjell Johnny Schulstad Gjenvalgt for 2 år

2

2019

 

3 delegater til ADO`s årsmøte 2017

Magnus Lindberg, Kjell Haugen og Bjørn Askerud

 

VALGKOMITÉ

Leder

Thor Øyvind Bråthen Gjenvalgt for 2 år

2

2019

Medlem

Else Engen

2

2018

 

 

Styrets leder – Magnus Lindberg – takket for frammøtet, og erklærte årsmøtet for sluttet 
kl 20.55.

 

Agathe Bjørnstad (sign)
referent

 

Protokollvitner:   

Mona Skullerud (sign)

Reidar Steffenstorpet (sign)

 

 

 

Årsmøte 2016

Møtereferat

fra

Årsmøtet i Austmarka Vestre Utmarkslag  

 

 

År 2016, den 11.3.  kl 1800  ble årsmøte holdt i Austmarka Vestre Utmarkslag, Austmarka.

Møtested: Austbo, Austmarka.

 

Tilstede: 17.

 

Saker til behandling:

  1. Åpning

  2. Godkjenning  av innkallingen

  3. Valg av protokollvitner  

  4. Årsberetninger

  5. Regnskap

  6. Utbytte

  7. Jaktkortpriser

  8. Rådyrforing

  9. Godtgjøring til tillitsvalgte

Valg

 

Sak 1 – Åpning.

Leder ønsket velkommen og erklærte årsmøtet for åpnet.

 

Sak 2 – Godkjenning av innkalling.

Ingen merknader  - Innkallingen godkjent av årsmøtet.    

Sak 3 -  Valg av protokollvitner.

Valgt vitner :  Kjell Haugen og Gunnar Kolbjørnsrud.


Sak 4 – Årsberetninger.

Sekretæren leste årsberetning fra:

          Styret.

          Jaktutvalget.

          Kulturutvalget.

Fiskeutvalgets leder leste årsberetning fra fiskeutvalget.

Ingen merknader.
 

SAK 5  -  Regnskap

Regnskapet  fremlagt. Kasserer gjennomgikk  regnskapet for 2015. Spørsmål ble besvart av kass.

Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

 

Sak – 6  -  Utbytte

Styrets forslag – kr 250,-  pr andel.

Det ble en del meningsutvekslinger  vedrørende beløpets størrelse.

Etter at saken var utdebattert ble følgende enstemmige vedtak fattet:

Andelsutbyttet for 2015 settes til kr 200,- pr andel.

Sak 7  -   Jaktkortpriser i 2016

Styrets forslag  : Samme priser som 2015.  ( se nedenstående prisliste. Referent).

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Sak 8 – Rådyrforing

Styrets leder orienterte.

Årsmøtet gikk enstemmig inn for foring også  2016/2017.

Sak 9   -   Godtgjørelse til tillitsvalgte

Leder orienterte om saken. Årsmøtet fattet følgende vedtak:

Styrets leder og styrets medlemmer      -  kr 1000,- pr år
Ledere for underutvalg                       -  kr 1000,- pr år

SAK 11  -  Valg

Jan Martin Melbye fra valgkomiteen gjennomførte valget, som ga følgende resultat:

Styre:

 

 

Formann

Magnus Lindberg

Gjenvalgt for et år

Sekretær

Agathe Bjørnstad

Ny – valgt for 2 år

Vara til styret:

 

 

 

Åge A Sandbakken

Gjenvalgt for 2 år

 

Frank Bjørnstad

Gjenvalgt for 2 år

  

Jaktutvalget:

 

 

Leder

Tony Halteigen

Ny valgt for 2 år

Medlem

Thomas Solheim

Ny valgt for 2 år

 

Fiskeutvalget

 

 

Medlem

Atle Åsen

Gjenvalgt for 2 år

 

 

 

 

 

Kulturutvalget

 

 

 

 

 

Medlem

Jens Petter Elnæs

Gjenvalgt for 2 år

 

 Årsmøtet valgte deretter ny medlem i valgkomm  -.  idet J.M.Melbye frasa seg gjenvalg.

 Valgkomitè

 

 

Medlem

Else Engen

Ny – valgt for 2 år

 

 

 

 

 

Delegater til årsmøtet 2016 i Austmarka Driftsplanområde for elgforvaltning (ADO)

Tony Halteigen, Magnus Lindberg og Bjørn Askerud

(Komplett liste over tillitsvalgte etter årsmøtet – se tillitsvalgte. Referent).

Styrets leder – Magnus Lindberg – takket for frammøtet og overrakte en gave til avtroppende sekretær – etter 24 år som tillitsvalgt i AVU.

Sekretæren takket  for gaven og for 24 års samarbeide og ønsket de nyvalgte lykke til med arbeidet.

Styrets  leder – Magnus Lindberg –   erklærte årsmøtet for sluttet.

 

Møtet sluttet kl 2000.

 

Bjørn Askerud (sign)

Referent

 

Protokollvitner:    Kjell Haugern (sign)

Gunnar Kolbjørnsrud (sign)