ÅRSMØTEREFERATER

Årsmøte 2022

Referat fra årsmøte i AVU den 21. april 2022 kl. 19.00

Til stede: 11 medlemmer inklusiv styret + 1 ikke stemmeberettiget 

Saker til behandling på årsmøte:

1.       Åpning
2.       Godkjenning av innkalling
3.       Valg av protokollvitner
4.       Årsberetninger
5.       Regnskap
6.       Utbytte
7.       Jaktkortpriser
8.       Godtgjøring til tillitsvalgte
9.       Valg

Sak 1  Åpning

Leder ønsket velkommen og erklærte møte for åpnet.

Sak 2  Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til møteinnkallingen.

Sak 3  Valg av protokollvitner

Mona Skullerud og Gunnar Kolbjørnsrud

Sak 4  Årsberetninger

Leder leste årsberetninger fra styret, kulturutvalget, fiskeutvalget og jaktutvalget.

Det var ingen merknader til årsberetningene.

Sak 5  Regnskap

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer. Det var ingen innsigelser, og regnskapet for 2021 ble

godkjent.

Sak 6  Utbytte

Styrets forslag var at utbytte til andelseierne forble uforandret. Det kom forslag fra et medlem om å øke utbytte til kroner 300,- per andel dersom laget hadde økonomi til det.

Forslaget om å øke utbytte til kroner 300,- ble enstemmig vedtatt.        

Sak 7  Jaktkortpriser

Som et prøveprosjekt har det blitt gitt tillatelse til å jakte rådyr på hele AVU sitt område uten inndeling i vald. Det har vært gode tilbakemeldinger på denne ordningen, og styret ønsket en diskusjon på om AVU skulle fortsette med dette, eller opprettholde jakt på vald.

Det ble enstemmig vedtatt at AVU gir tillatelse til rådyrjakt på hele området uten inndeling i vald.

Styret hadde forslag om at jaktkortprisene på småvilt burde økes.Ved avstemning var det flertall for å øke prisene på jaktkort til ny pris som foreslått.

Elgjaktprisene forblir uforandret.

JAKTKORTPRISER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 2022

SMÅVILTKORT                          

Gjeldende pris

Forslag til ny pris

Grunneier

250

350

Familiemedlem

350

450

Innebygds

650

800

Utenbygdsboende

900

1100

Dagk. Mand- fredag pr dag

150

200

Dagk. Pr dag

200

200

 

Grunneier bukkekort

250

350

Grunneier rådyr generell

350

450

 

Familiemedlem bukkekort

500

650

Fam.medl. rådyr generell

500

650

 

Innenbygds. boende bukkekort

750

900

Innenbygds boende råd. generell

750

900

 

Utenbygds bukkekort

950

1150

Utenbygds råd. generell

950

1150


ELGJAKTPRISER 2022

Grunnpremie ved tildeling av kvote

Per dyr                   Ku, Okse og 1 ½-åring      kr.      4.000,-+mva
Per dyr                   Kalv                                kr.      3.000,-+mva

Ved elgjaktas slutt for felte dyr

Kalv                       kr.       0,- + mva

1½ -åring               kr. 4 100,- + mva

Ku                         kr. 6 800.- + mva

Okse                      kr. 8 600,- + mva

Leie av terreng for elghundprøve

Kr. 200,- per hund inntil 10 kort per år for perioden 21. august til 1. april.

Sak 8  Godtgjøring til tillitsvalgte

Styret ønsket en diskusjon på om godtgjøringen til medlemmene i styret burde økes for å motivere andelseiere til å ta på seg verv. Det kom forslag om å doble honoraret, eller at styret får en sum på kroner 10 000,- per år som styremedlemmene fordeler seg imellom avhengig av arbeidsmengde og arbeidsoppgaver. 

Det ble enstemmig vedtatt at styret tildeles kroner 10 000,- per år som styremedlemmene fordeler seg imellom.

Sak 9  Valg

Valgkomitéen, ved Else Engen, la frem representantene som valgkomitéen har foreslått, og følgende ble enstemmig vedtatt:

Tomas Solheim           gjenvalgt som leder

Agathe Bjørnstad       gjenvalgt som sekretær

Åge Sandbakken         gjenvalgt som styremedlem

Frank Bjørnstad         gjenvalgt som styremedlem

Thor Bråthen             nyvalgt som leder i jaktutvalget

Jan Monsrud              gjenvalgt som medlem i jaktutvalget

Atle Asen                   gjenvalgt i fiskeutvalget

Johan Aarskog            nyvalgt som medlem i kulturutvalget

Ingjerd Pram Platek   gjenvalgt i valgkomitéen

Else Engen                 gjenvalgt i valgkomitéen

STYRET 2022

Verv /Funksjon

Navn

F-tid

På valg i

Leder

Tomas Solheim              Gjenvalgt for 1 år

1

2023

Sekretær

Agathe Bjørnstad           Gjenvalgt for 2 år

2

2024

Kasserer

Anne Sofie Malmer                         

2

2023

Styremedlem

Kjell Haugen                                         

2

2023

Styremedlem

Thor Bråthen                                    

2

2023

Varamedlem

Lars Askerud                                       

2

2023

Varamedlem

Frank Bjørnstad             Gjenvalgt for 2 år

2

2024

Varamedlem

Åge A. Sandbakken         Gjenvalgt for 2 år

2

2024

JAKTUTVALGET

Leder

Thor Bråthen                 Nyvalgt for 2 år

2

2024

Medlem

Tomas Solheim                                  

2

2023

Medlem

Jan Monsrud                Gjenvalgt for 2 år

2

2024

FISKEUTVALGET

Leder

Ove Åslie                                     

2

2023

Medlem

Atle Aasen                    Gjenvalgt for 2 år

2

2024

Medlem

Morgan Ampian                        

2

2023

KULTURUTVALGET

Leder

Kjell Haugen                                  

2

2023

Medlem

Tore Vestbekken                           

2

2023

Medlem

Johan Aarskog                  Nyvalgt for 2 år

2

2024

REVISORER

 

Eirik Vetle Olsen                            

2

2023

 

Kjell J. Schulstad                            

2

2023

VALGKOMITÉ

Leder

Ingjerd Pramm Platek  Gjenvalgt for 2 år

2

2024

Medlem

Else Engen                   Gjenvalgt for 2 år

2

2024


Styrets leder takket for fremmøte og erklærte årsmøte for avsluttet kl. 20.30. Deretter ble det servert pizza og mineralvann.

Agathe Bjørnstad
referent

Protokollvitner:
Mona skullerud (sign)
Gunnar Kolbjørnsrud (sign)

Årsmøte 2021

Referat fra årsmøte i AVU den 27. april 2021 kl. 19.00

Til stede: 15 medlemmer inklusiv styret

Saker til behandling på årsmøte:

1.            Åpning
2.            Godkjenning av innkalling
3.            Valg av protokollvitner
4.            Årsberetninger
5.            Regnskap
6.            Utbytte
7.            Jaktkortpriser
               Styret har mottatt forslag til endring av grunnpris på elgkalv.
8.            Elgjakt - Saken ble trukket før årsmøte
Styret i AVU har mottatt forslag fra noen andelseiere på Brødbøl om å vurdere om elgjakta/storvilt fortsatt skal administreres av AVU. Bakgrunnen for forslaget er prisøkningen på elgjakt vedtatt på årsmøte i 2020. På årsmøte skal det stemmes over om styret i AVU skal se videre på saken eller ikke.
9.           Godtgjøring til tillitsvalgte
10.         Valg

Sak 1    Åpning
Leder ønsket velkommen og erklærte møte for åpnet.

Sak 2    Godkjenning av innkalling
Ingen merknader til innkallingen.

Sak 3    Valg av protokollvitner
Jan Martin Melby og Petter Elnæs

Sak 4    Årsberetninger
Leder leste årsberetninger fra styret, kulturutvalget og fiskeutvalget. Det forelå ingen årsberetning fra jaktutvalget, men leder leste opp tilbakemeldingene styret har fått fra jaktkortselger om skutte rådyr og tilbakemelding fra jaktlagene om felte dyr i elgjakta.

Det var ingen merknader til årsberetningene.

Sak 5    Regnskap
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer. Det var ingen innsigelser og regnskapet for 2020 ble godkjent.  

Sak 6    Utbytte
Styrets forslag var å øke utbytte til andelseierne til kroner 250,-.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.     

Sak 7    Jaktkortpriser
Med bakgrunn i forslag fra Kolbjørnsrud/Gylterud jaktlag og Brødbøl/Utgård jaktlag om endring av grunnpris på kalv, foreslo styret å endre grunnavgiften for kalv fra kroner 4000,- til 3000,-. Jaktkortpriser ellers er foreslått uforandret.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

JAKTKORTPRISER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 2021

SMÅVILTKORT                          

Grunneier

 

250

Familiemedlem

 

350

Innebygds

 

650

Utenbygdsboende

 

900

Dagk. Mand- fredag pr dag

 

150

Dagk. Pr dag

 

200

 

 

 

RÅDYRKORT

Grunneier bukkekort

 

250

Grunneier rådyr generell

 

350

 

 

 

Familiemedlem bukkekort

 

500

Fam.medl. rådyr generell

 

500

 

 

 

Innenbygds. boende bukkekort

 

750

Innenbygds boende råd. generell

 

750

 

 

 

Utenbygds bukkekort

 

950

Utenbygds råd. generell

 

950


ELGJAKTPRISER 2021

Grunnpremie ved tildeling av kvote
Per dyr                Ku, Okse og 1½ -åring                 kr 4.000,-+ mva
Per dyr                Kalv                                           kr 3.000,-+ mva

Ved elgjaktas slutt for felte dyr
Kalv                                   kr         0,- + mva
1½ -åring                           kr   4 100,- + mva
Ku                                      kr   6 800.- + mva
Okse                                  kr   8 600,- + mva

Leie av terreng for elghundprøve
Kr. 200,- per hund inntil 10 kort per år for perioden 21. august til 1. april.

Sak 8    Elgjakt
Saken ble trukket før årsmøte.

Sak 9    Godtgjøring til tillitsvalgte
Styrets forslag var en årlig godtgjøring på kroner 1000,- til hvert medlem i styret, samt dekke utlegg som f.eks kjøring og materiell.

Det ble vedtatt at Leder, Sekretær, Kasserer og 2 x Styremedlem i styret får en årlig godtgjøring på kroner 1000,-, samt dekket utlegg til f.eks kjøring og materiell. Varamedlemmer får godtgjøring dersom de eventuelt trer inn i en av overnevnte funksjoner.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 10 Valg
Leder av valgkomitéen, Ingegerd Pramm Platek, la frem representantene som valgkomitéen har foreslått og følgende ble enstemmig vedtatt:

Kjell Haugen - nytt medlem i styretLars Askerud - nytt varamedlem i styret

Ove Åslie - ny leder i fiskeutvalget, og Morgan Ampian- nytt medlem i fiskeutvalget

Tomas Solheim - nytt medlem i jaktutvalget

Alle som ellers sto på valg, har sagt seg villig til å fortsette.

STYRET 2021

Verv /Funksjon

Navn

F-tid

På valg i

Leder

Tomas Solheim           Gjenvalgt for 1 år

1

2022

Sekretær

Agathe Bjørnstad                            

2

2022

Kasserer

Anne Sofie Malmer      Gjenvalgt for 2 år

2

2023

Styremedlem

Kjell Haugen                  Nyvalgt for 2 år

2

2023

Styremedlem

Thor Bråthen              Gjenvalgt for 2 år

2

2023

Varamedlem

Lars Askerud                  Nyvalgt for 2 år

2

2023

Varamedlem

Frank Bjørnstad                              

2

2022

Varamedlem

Åge A. Sandbakken                      

2

2022


JAKTUTVALGET

Leder

Tony Halteigen                           

2

2022

Medlem

Tomas Solheim                    Nyvalgt for 2 år

2

2023

Medlem

Jan Monsrud                                      

2

2022

FISKEUTVALGET

Leder

Ove Åslie                        Nyvalgt for 2 år

2

2023

Medlem

Atle Aasen                                        

2

2022

Medlem

Morgan Ampian               Nyvalgt for 2 år

2

2023

KULTURUTVALGET

Leder

Kjell Haugen              Gjenvalgt for 2 år

2

2023

Medlem

Tore Vestbekken         Gjenvalgt for 2 år

2

2023

Medlem

Jens Petter Elnæs                           

2

2022

 REVISORER

 

Eirik Vetle Olsen          Gjenvalgt for 2 år

2

2023

 

Kjell J. Schulstad        Gjenvalgt for 2 år

2

2023

3 delegater til ADO`s årsmøte

Kjell Haugen, Tony Halteigen og Tomas Solheim

VALGKOMITÉ

Leder

Ingjerd Pramm Platek                  

2

2022

Medlem

Else Engen                                        

2

2022


Styrets leder – Tomas Solheim – takket for fremmøte og erklærte årsmøte for avsluttet kl. 19.35. 

Agathe Bjørnstad
referent

Protokollvitner:
Jan Martin Melbye (sign)
Petter Elnæs (sign)

Årsmøte 2020

Referat fra årsmøte i AVU tirsdag den 01.09.20 kl. 19.00.

Saker til behandling på årsmøte: 

1.            Åpning
2.            Godkjenning av innkalling
3.            Valg av protokollvitner
4.            Årsberetninger
5.            Regnskap
6.            Utbytte
7.            Jaktkortpriser
Forslag til endring av priser på elgjakt – det stemmes over vedlagte forslag
8.            Innføring av jakt på hjort og villsvin

Styret foreslår at hjortejakten og villsvinjakten administreres av utmarkslaget, og tenker det er hensiktsmessig å endre vedtektene for å presisere vilkårene for jakt på villsvin og hjort, slik det er gjort for annet storvilt i vedtektene.

Styrets forslag til endring i vedtektene til årsmøte:

§ 9          FORVALTNING AV STORVILT- OG RÅDYRJAKTEN *)

A.            Elg- og hjortejakten administreres av utmarkslaget. Dette innebærer at AVU søker forvaltningsmyndigheten om fellingstillatelse etter gjeldende DRIFTSPLAN FOR ELG- OG HJORTEJAKT.

Denne driftsplanen skal være en del av UTMARKSPLANEN og gjelde for 5

år om gangen.

B.            AVU utarbeider driftsplan/regionplan i samarbeid med jaktlederne.

C.            Medlemmene i Utmarkslaget har fortrinnsrett til deltagelse i elg- og hjortejakta hvis nye medlemmer skal inntas.

D.            Villsvinjakt skal kunne skje etter kjøp av jaktkort.

E.            Rådyrjakta skal kunne skje etter kjøp av jaktkort, med fortrinnsrett for lagets medlemmer. Den enkelte medlems fellingsrett justeres i h.h.t. avgitte andeler.

                *) Vedtatt på årsmøtet den 31.3.1995. Ikrafttredelse fra s.d.

F.            Grunneier i området, som ikke har tegnet medlemskap skal ikke tildeles jaktkort. (Enstemmig vedtatt på årsmøtet den 26.3.2004- ikrafttredelse s.d.).

 9.          Godtgjøring til tillitsvalgte
10.         Valg

Sak 1   Åpning
Leder ønsket velkommen og erklærte møte for åpnet.

Sak 2    Godkjenning av innkalling
Ingen merknad til innkallingen. Ett medlem hadde ikke fått innkalling. Styret må huske å sende innkalling til de som ikke har e-post.

Sak 3    Valg av protokollvitner
Morgan Ampian og Gunnar Kolbjørnsrud

Sak 4    Årsberetninger
Leder leste årsberetninger fra styret, kulturutvalget, fiskeutvalget og jaktutvalget.
Ingen merknader.             

Sak 5    Regnskap
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer. Det var ingen innsigelser og regnskapet for 2019 ble godkjent.

Sak 6    Utbytte
Utbytte ble foreslått av styret uforandret til kr. 150,-. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7    Jaktkortpriser
Bjørn Askerud og styret gikk gjennom forslaget de hadde fremmet for endring av elgjaktpriser. Styrets forslag ble vedtatt med 11 mot 1 stemme.

 JAKTKORTPRISER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 2020

SMÅVILTKORT                          

Grunneier

 

250

Familiemedlem

 

350

Innebygds

 

650

Utenbygdsboende

 

900

Dagk. Mand- fredag pr dag

 

150

Dagk. Pr dag

 

200

 

 

 

RÅDYRKORT

Grunneier bukkekort

 

250

Grunneier rådyr generell

 

350

 

 

 

Familiemedlem bukkekort

 

500

Fam.medl. rådyr generell

 

500

 

 

 

Innenbygds. boende bukkekort

 

750

Innenbygds boende råd. generell

 

750

 

 

 

Utenbygds bukkekort

 

950

Utenbygds råd. generell

 

950

ELGJAKTPRISER 2020

Grunnpremie ved tildeling av kvote
per dyr                                  kr 4.000,-+ mva

Ved elgjaktas slutt for felte dyr
Kalv                                      kr       0,- + mva
1½ -åring                              kr 4 100,- + mva
Ku                                        kr  6 800.- + mva
Okse                                     kr 8 600,- + mva

Leie av terreng for elghundprøve
Kr. 200,- per hund inntil 10 kort per år for perioden 21. august til 1. april.

Sak 8   
Innføring av jakt på hjort og villsvin

Styret foreslår at hjortejakten og villsvinjakten administreres av utmarkslaget, og tenker det er hensiktsmessig å endre vedtektene for å presisere vilkårene for jakt på villsvin og hjort, slik det er gjort for annet storvilt i vedtektene. Forslaget om endring av vedtektene ble enstemmig vedtatt.

Sak 9    Godtgjøring til tillitsvalgte
Godtgjøring til tillitsvalgte foreslås av styret uforandret. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 12 Valg
Leder av valgkomitéen la frem representantene som valgkomitéen har foreslått.

Med bakgrunn i at Bjørn ikke lenger er andelseier, ble Ingjerd Pramm Platek valgt inn som leder for av valgkomitéen for Bjørn. Jan Monsrud er valgt som nytt medlem i jaktutvalget.

Alle som ellers sto på valg har sagt seg villig til å fortsette.

STYRET 2020

Verv /Funksjon

Navn

F-tid

På valg i

Leder

Tomas Solheim                Nyvalgt for 1 år

1

2021

Sekretær

Agathe Bjørnstad          Gjenvalgt for 2 år

2

2022

Kasserer

Anne Sofie Malmer                         

2

2021

Styremedlem

Ingegerd Pramm Platek                

2

2021

Styremedlem

Thor Bråthen                                       

2

2021

Varamedlem

Kjell Haugen                                     

2

2021

Varamedlem

Frank Bjørnstad            Gjenvalgt for 2 år

2

2022

Varamedlem

Åge A. Sandbakken       Gjenvalgt for 2 år

2

2022

JAKTUTVALGET

Leder

Tony Halteigen               Gjenvalgt for 2 år

2

2022

Medlem

Tore Utgård                                        

2

2021

Medlem

Jan Monsrud                      Nyvalgt for 2 år

2

2022

 

FISKEUTVALGET

Leder

Tomas Solheim

2

2021

Medlem

Atle Aasen                  Gjenvalgt for 2 år

2

2022

Medlem

Tor Erling Grorud                          

2

2021

 

KULTURUTVALGET

Leder

Kjell Haugen                                 

2

2021

Medlem

Tore Vestbekken                               

2

2021

Medlem

Jens Petter Elnæs         Gjenvalgt for 2 år

2

2022

 REVISORER

 

Eirik Vetle Olsen            

2

2021

 

Kjell J. Schulstad                            

2

2021

 3 delegater til ADO`s årsmøte 2018

Kjell Haugen, Tony Halteigen og Tomas Solheim

 VALGKOMITÉ

Leder

Ingjerd Pramm Platek      Nyvalgt for 2 år

2

2022

Medlem

Else Engen                 Gjenvalgt for 2 år

2

2022

Styrets leder – Tomas Solheim – takket for fremmøte og erklærte årsmøte for avsluttet kl. 20.20.

Agathe Bjørnstad
referent

Protokollvitner:
Morgan Ampian (sign)
Gunnar Kolbjørnsrud (sign)


Medlemsmøte i AVU 01.09.20 kl. 20.20

Sak 1) Forvalte innlandsfisket og fiskemuligheter - minstevannføring
Brødbøldammen ble utbedret i 1991, og det ble bygd en betongdam, mot tidligere en steindam som skapte stabil vannføring i åa - mellom dammen og Utgårdssjøen. Da gikk ørreten opp i åa og til mulige gyteplasser. Etter 1991 ble åa tørrlagt.

Utmarkslagene på Austmarka tok grep i 1994, da det viste seg hvilket skadeomfang den nye dammen påførte vassdraget. Utmarkslagene hadde flere møter med bl.a. HEAS, NVE og Møkervassdragets fiskeforening.

NVE (Norges Vassdrags- og energiverk) konkluderte med at en minstevannføring ikke var mulig å få til på daværende tidspunkt, men at det kunne være mulig å få til dette, ved en revisjon/fornyelse av konsesjonen i 2022 eller i 2025.

Styret og fiskeutvalget oppfordres til å ta kontakt med de andre utmarkslagene på Austmarka og Austmarka Utvikling for å få til en felles sak vedrørende minstevannføring i vassdraget.

Utmarkslagene må følge opp fornyelsen av konsesjonen/ revisjon av manøvreringsreglementet for vassdraget. NVE opplyste i et brev av 25.8.1994 at det i 2025 var mulighet til å få pålagt minstevannføring. Videre sto det i samme brev: Men i forbindelse med revisjonen av vassdragsloven, 19. juni 1992, er det nå også åpnet en mulighet for å revidere konsesjonsvilkårene 30 år etter lovrevisjonstidspunktet, dvs. i 2022.

Det er forespeilet høring første kvartal i 2021.

Agathe Bjørnstad
referent

Årsmøte 2019

Møtereferat fra årsmøte i AVU onsdag den 20.03.19 kl. 19.00

Saker til behandling på årsmøte:

1.           Åpning
2.           Godkjenning av innkalling
3.           Salg av protokollvitner
4.           Årsberetninger
5.           Regnskap
6.           Utbytte
7.           Jaktkortpriser
8.           Godtgjøring til tillitsvalgte
9.           Forvaltning av villsvin og pris
              Innlegg om situasjonen rundt villsvin ved Reidar Steffenstorpet.
10.         Forvaltning av hjort og pris
11.         Orienteringssaker
a) Sammenslåing av utmarkslag Austmarka Vestre, Møkeråsen og Fagernes
b) Vedtektsendring som ble diskutert på årsmøte i 2018.
§ 8 Styret
Laget ledes av et styre på fem medlemmer med 3 varamedlemmer, endres til «Medlemmer er andelseiere i laget, og laget ledes av et styre på fem medlemmer med tre varamedlemmer».
12.         Valg
Saksdokumenter og revidert regnskap ble fremlagt ved oppstart av årsmøte.

Sak 1    Åpning
Leder ønsket velkommen og erklærte møte for åpnet.

Sak 2    Godkjenning av innkalling
Merknad til at orienteringssaker sto som egen sak på innkallingen. Ønske om at dette ble tatt etter årsmøte.

Sak 3    Valg av protokollvitner
Bjørn Askerud og Thor Bråthen

Sak 4    Årsberetninger
Leder leste årsberetninger fra styret, kulturutvalget, fiskeutvalget og jaktutvalget.
Ingen merknader.

Sak 5    Regnskap
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer som svarte på spørsmål vedrørende regnskapet.
Regnskapet for 2018 ble godkjent.

Sak 6    Utbytte
Utbytte ble foreslått av styret uforandret til kr. 150,-. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7    Jaktkortpriser

Styret foreslår at jaktkortprisene er uforandret.
Vedrørende elgjakt kom det innspill på at elgjaktprisene endres til pris per kilo og ikke stykkpris siden størrelsen på dyrene er varierende. Forslag om kroner 60,- per kilo.

Ved avstemming ble det flertall for å vente til neste årsmøte med saken, for å kunne se på dagens alternativ mot kilosprisberegning.

Ingen merknader til øvrige jaktkortpriser, og vedtas uendret.

JAKTKORTPRISER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 2019

SMÅVILTKORT                          

Grunneier

 

250

Familiemedlem

 

350

Innebygds

 

650

Utenbygdsboende

 

900

Dagk. Mand- fredag pr dag

 

150

Dagk. Pr dag

 

200

 

 

 

RÅDYRKORT

Grunneier bukkekort

 

250

Grunneier rådyr generell

 

350

 

 

 

Familiemedlem bukkekort

 

500

Fam.medl. rådyr generell

 

500

 

 

 

Innenbygds. boende bukkekort

 

750

Innenbygds boende råd. generell

 

750

 

 

 

Utenbygds bukkekort

 

950

Utenbygds råd. generell

 

950

 ELGJAKTPRISER 2019

Grunnpremie ved tildeling av kvote
per dyr                                                       kr 3.000,-+ mva

Ved elgjaktas slutt for felte dyr
Kalv     under 50 kg                                      kr 1.500,- + mva
1½ -åring                                                     kr 2.500,- + mva
Ku                                                               kr 4.000.- + mva
Okse                                                            kr 6.000,- + mva

Leie av terreng for elghundprøve
Kr. 200,- per hund inntil 10 kort per år for perioden 21. august til 1. april.

Sak 8    Godtgjøring til tillitsvalgte
Godtgjøring til tillitsvalgte foreslås av styret uforandret. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 9    Forvaltning av villsvin og pris
Reidar Steffenstorpet fra Kongsvinger kommune informerte om situasjonen rundt villsvin. Den regnes som storvilt, og er uønsket i norsk natur fra myndighetenes side. Jaktretten ligger til grunneier, og jaktretten er hele året.

Jaktutvalget utarbeider en plan for forvaltning av villsvin, eventuelt inngå i rovviltkort, som legges frem på neste årsmøte.

Sak 10 Forvaltning av hjort og pris
Jaktutvalget utarbeider en plan for forvaltning av hjort, som legges frem på neste årsmøte.

Sak 12 Valg
Leder av valgkomitéen la frem representantene som valgkomitéen har foreslått.

Bjørn Askerud er valgt inn som leder av valgkomitéen, og Thor Bråthen er valgt som nytt medlem i styret. Tore Vestbekken er valgt som nytt medlem i kulturutvalget, og Tomas Solheim er valgt som leder av fiskeutvalget, og Tore Utgård er valgt som nytt medlem av jaktutvalget.

Alle som ellers sto på valg har sagt seg villig til å fortsette.             

STYRET 2019

Verv /Funksjon

Navn

F-tid

På valg i

Leder

Tomas Solheim             Nyvalgt for 1 år

1

2020

Sekretær

Agathe Bjørnstad                            

2

2020

Kasserer

Anne Sofie Malmer     Gjenvalgt for 2 år

2

2021

Styremedlem

Ingegerd P. Platek      Gjenvalgt for 2 år

2

2021

Styremedlem

Thor Bråthen                Nyvalgt for 2 år

2

2021

Varamedlem

Kjell Haugen             Gjenvalgt for 2 år

2

2021

Varamedlem

Frank Bjørnstad                              

2

2020

Varamedlem

Åge A. Sandbakken                         

2

2020

JAKTUTVALGET

Leder

Tony Halteigen                           

2

2020

Medlem

Tore Utgård                    Nyvalgt for 2 år

2

2021

Medlem

Mona Skullerud                                 

2

2020

FISKEUTVALGET

Leder

Tomas Solheim               Nyvalgt for 2 år

2

2021

Medlem

Atle Aasen                                        

2

2020

Medlem

Tor Erling Grorud          Gjenvalgt for 2 år

2

2021

KULTURUTVALGET

Leder

Kjell Haugen             Gjenvalgt for 2 år

2

2021

Medlem

Tore Vestbekken            Nyvalgt for 2 år

2

2021

Medlem

Jens Petter Elnæs                           

2

2020

 REVISORER

 

Eirik Vetle Olsen         Gjenvalgt for 2 år

2

2021

 

Kjell J. Schulstad        Gjenvalgt for 2 år

2

2021

 3 delegater til ADO`s årsmøte 2018

Kjell Haugen, Tony Halteigen og Tomas Solheim

 VALGKOMITÉ

Leder

Bjørn Askerud                Nyvalgt for 2 år

2

2021

Medlem

Else Engen                                        

2

2020

Styrets leder – Tomas Solheim – takket for fremmøte og erklærte årsmøte for avsluttet kl. 20.08.
Etter årsmøte ble orienteringssakene gjennomgått.

Sak 11  Orienteringssaker
a)      Sammenslåing av utmarkslag Austmarka Vestre, Møkeråsen og Fagernes legges på is, men samarbeider i saker som tidligere der det er hensiktsmessig.
b)     Vedtektsendring som ble diskutert på årsmøte i 2018
§ 8 Styret
Laget ledes av et styre på fem medlemmer med 3 varamedlemmer, endres til «Medlemmer er andelseiere i laget, og laget ledes av et styre på fem medlemmer med tre varamedlemmer».

Agathe Bjørnstad
referent

Protokollvitner:
Bjørn Askerud (sign)
Thor Bråthen (sign)

Årsmøte 2018

Møtereferat fra årsmøte i AVU

den 4. april 2018 kl. 19.00 på Austbo

Tilstede:           13

Saker til behandling på årsmøte:

1.            Åpning

2.            Godkjenning av innkalling

3.            Valg av protokollvitner

4.            Årsberetninger

5.            Regnskap

6.            Utbytte

7.            Jaktkortpriser

8.            Godtgjøring til tillitsvalgte

9.            § 8 Styret

Medlemmer er andelseiere i laget, og laget ledes av et styre på fem medlemmer med tre varamedlemmer.

Kan valgkomiteen innstille ikke-medlemmer på valg til styret?

10.         Sanksjoner ved ikke betalt jaktkort.

11.         Orienteringssaker

a) Sammenslåing av utmarkslag? (Austmarka Vestre, Møkeråsen og Fagernes)

b) Inngjerding av kommuneskog til beite for storfe?

12.         Valg

 

Sak 1    Åpning

Leder ønsket velkommen og erklærte møte for åpnet.

Sak 2    Godkjenning av innkalling

Ett medlem hadde ikke fått innkalling, ellers ingen merknader og innkallingen ble godkjent.

Sak 3    Valg av protokollvitner

Lars Askerud og Reidar Steffenstorpet

Sak 4    Årsberetninger

Leder leste årsberetningene fra styret og underutvalgene – kulturutvalget, fiskeutvalget og jaktutvalget. Det var spørsmål til årsberetningen til styret om hvilke rutiner som ikke fungerte med både elgjakt og jaktkort. Styret oppklarte hva de tenker må gjøres.

Det var ellers ingen merknader til årsberetningene.

Sak 5    Regnskap

Regnskapet for 2017 ble gjennomgått av kasserer. Regnskapet for 2017 ble godkjent.

Sak 6    Utbytte

Utbytte foreslås av styret uforandret til kroner 200,-.

Det kom forslag fra andelseier om å sette utbytte ned til kr 150,-.

Utbytte for 2018 er vedtatt med 10 mot 3 stemmer å settes til kroner 150,-.

Sak 7    Jaktkortpriser

Jaktkortprisene foreslås av styret uforandret. Småviltprisene ble enstemmig vedtatt uforandret.

Vedrørende elgjakt kom det forslag fra andelseier om å endre sats for kalv under 50 kg fra kroner 0,- til kroner 1500,-. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

JAKTKORTPRISER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 2018

 

ELGJAKTPRISER 2018

Grunnpremie ved tildeling av kvote

pr dyr                                 kr 3.000,-+ mva

Ved elgjaktas slutt for felte dyr

Kalv                                      kr 1.500,- + mva

1½ -åring                              kr 2.500,- + mva

Ku                                         kr 4.000.- + mva

Okse                                     kr 6.000,- + mva

SMÅVILTKORT                          

Grunneier

 

250

Familiemedlem

 

350

Innebygds

 

650

Utenbygdsboende

 

900

Dagk. Mand- fredag pr dag

 

150

Dagk. Pr dag

 

200

 

 

 

RÅDYRKORT

Grunneier bukkekort

 

250

Grunneier rådyr generell

 

350

 

 

 

Familiemedlem bukkekort

 

500

Fam.medl. rådyr generell

 

500

 

 

 

Innenbygds. boende bukkekort

 

750

Innenbygds boende råd. generell

 

750

 

 

 

Utenbygds bukkekort

 

950

Utenbygds råd. generell

 

950


Sak 8    Godtgjøring til tillitsvalgte

Godtgjøring til tillitsvalgte foreslås uforandret (kun dekke utlegg som f.eks kjøring og materiell)

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 9    § 8 Styret

Styret setter opp en presisering av § 8 i vedtektene som forslag til neste årsmøte. (Medlemmer er andelseiere i laget, og laget ledes av et styre på fem medlemmer med tre varamedlemmer)

Sak 10 Sanksjoner ved ikke betalt jaktkort.

Brev til de som har kjøpt jaktkort de siste tre år. Informere om gebyr på kr 200,- hvis det ikke rapporteres innen 1. februar, eller hvis ikke fakturaen er betalt. 

Sak 11 Orienteringssaker

a)      Sammenslåing av utmarkslag? (Austmarka Vestre, Møkeråsen og Fagernes)

Har ikke vært noen møter i 2017.

b)     Inngjerding av kommuneskog til beite for storfe?

Ikke noe er avklart. Det er jobbet mest med planene i Eidskog. 

Sak 12 Valg

Leder av valgkomitéen la frem representantene som valgkomitéen har foreslått.

Thomas Solheim ble valgt til ny leder i styret, og Mona Skullerud ble nyvalgt som medlem av jaktutvalget. Som delegater til ADO ble Tomas Solheim og Tony Halteigen valgt.

 

Alle som ellers sto på valg har sagt seg villig til å fortsette.

STYRET

Verv /Funksjon

Navn

F-tid

På valg i

Leder

Thomas Solheim                               Nyvalgt for 1 år

1

2019

Sekretær

Agathe Bjørnstad                            Gjenvalgt for 2 år

2

2020

Kasserer

Anne Sofie Malmer       

2

2019

Styremedlem

Arve Johnsen                  

2

2019

Styremedlem

Ingegerd Pramm Platek

2

2019

Varamedlem

Kjell Haugen                   

2

2019

Varamedlem

Frank Bjørnstad                              Gjenvalgt for 2 år

2

2020

Varamedlem

Åge A. Sandbakken                         Gjenvalgt for 2 år

2

2020

 JAKTUTVALGET

Leder

Tony Halteigen         Gjenvalgt for 2 år

2

2020

Medlem

Kjell Haugen                   

2

2019

Medlem

Mona Skullerud               Nyvalgt for 2 år

2

2020

FISKEUTVALGET

Leder

Magnus Lindberg   

2

2019

Medlem

Atle Aasen                                        Gjenvalgt for 2 år

2

2020

Medlem

Tor Erling Grorud       

2

2019

 KULTURUTVALGET

Leder

Kjell Haugen                

2

2019

Medlem

Arve Johnsen                 

2

2019

Medlem

Jens Petter Elnæs                           Gjenvalgt for 2 år

2

2020

 REVISORER

 

Eirik Vetle Olsen          

2

2019

 

Kjell J. Schulstad          

2

2019

 

3 delegater til ADO`s årsmøte 2018

Kjell Haugen, Tony Halteigen og Thomas Solheim

 VALGKOMITÉ

Leder

Thor Ø. Bråthen        

2

2019

Medlem

Else Engen                                        Gjenvalgt for 2 år

2

2020

 

Styrets leder – Magnus Lindberg – takket for frammøtet, og erklærte årsmøtet for sluttet
kl 20.55.


Agathe Bjørnstad (sign)
referent

Protokollvitner:   
Lars Askerud (sign)
Reidar Steffenstorpet (sign)

 

Årsmøte 2017

Møtereferat fra årsmøte i AVU

den 04. mars 2017 kl. 19.00 på Austbo

                                                                                                                    

Tilstede:           15

 

Saker til behandling på årsmøte:

1.            Åpning

2.            Godkjenning av innkalling

3.            Valg av protokollvitner

4.            Årsberetninger

5.            Regnskap

6.            Utbytte

7.            Jaktkortpriser

8.            Godtgjøring til tillitsvalgte

9.            Sammenslåing av utmarkslag? (Austmarka Vestre, Møkeråsen og Fagernes)

10.           Inngjerding av kommuneskog til beite for storfe?

               En representant fra Hornsjø Beitelag kommer for å informere om prosjektet.

11.           Valg

 

Sak 1   Åpning

Leder ønsket velkommen og erklærte møte for åpnet.

 

Sak 2   Godkjenning av innkalling

Ingen merknader – innkalling godkjent

 

Sak 3   Valg av protokollvitner

Mona Skullerud og Reidar Steffenstorpet

 

Sak 4   Årsberetninger

Leder leste årsberetningene fra styret og underutvalgene – kulturutvalget, fiskeutvalget og jaktutvalget. Det var ingen merknader til årsberetningene.

 

Sak 5   Regnskap

Regnskapet for 2016 ble gjennomgått av kasserer. Regnskapet for 2016 ble godkjent.

 

Sak 6   Utbytte

Utbytte foreslås uforandret til kroner 200,-. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og utbytte settes til kroner 200,- i 2017.

 

Sak 7   Jaktkortpriser

Jaktkortprisene foreslås uforandret. Forslaget vedtas og jaktkortprisene er uforandret i 2017.

 

JAKTKORTPRISER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 2017

 

ELGJAKTPRISER 2017

Grunnpremie ved tildeling av kvote

pr dyr                                 kr 3.000,-+ mva

Ved elgjaktas slutt for felte dyr

Kalv                                      kr        0,-

1½ -åring                              kr 2.500,- + mva

Ku                                       kr 4.000.- + mva

Okse                                    kr 6.000,- + mva

 

SMÅVILTKORT                          

Grunneier

 

250

Familiemedlem

 

350

Innebygds

 

650

Utenbygdsboende

 

900

Dagk. Mand- fredag pr dag

 

150

Dagk. Pr dag

 

200

 

 

 

RÅDYRKORT

Grunneier bukkekort

 

250

Grunneier rådyr generell

 

350

 

 

 

Familiemedlem bukkekort

 

500

Fam.medl. rådyr generell

 

500

 

 

 

Innenbygds. boende bukkekort

 

750

Innenbygds boende råd. generell

 

750

 

 

 

Utenbygds bukkekort

 

950

Utenbygds råd. generell

 

950

 

Sak 8   Godtgjøring til tillitsvalgte

Forslag om å fjerne godtgjøring, men kun dekke utlegg som f.eks kjøring og materiell.

Forslaget er enstemmig vedtatt.

 

Sak 9   Sammenslåing av utmarkslagene Austmarka Vestre, Møkeråsen og Fagernes

Det ble enstemmig vedtatt at det jobbes videre med sammenslåing av Austmarka Vestre, Møkeråsen og Fagernes frem mot neste årsmøte.

 

Sak 10                Inngjerding av kommuneskog til beite for storfe

Steinar Velten fra Kubergetskogen Beitelag informerte om prosjektet.

Det er enstemmig vedtatt at det innhentes mer informasjon frem mot neste årsmøte.

 

Sak 11                Valg

Leder la frem representantene som valgkommitéen har foreslått. Ingegerd Pramm Platek ble valgt som styremedlem for 2 år, ogThor Øyvind Bråthen ble gjenvalgt i valgkommitéen for 2 år. Alle som ellers sto på valg har sagt seg villig til å fortsette.

 

STYRET

Verv /Funksjon

Navn

F-tid

På valg i

Leder

Magnus Lindberg       Gjenvalgt for 1 år

1

2018

Sekretær

Agathe Bjørnstad

2

2018

Kasserer/sekretær

Anne Sofie Malmer     Gjenvalgt for 2 år

2

2019

Styremedlem

Arve Johnsen            Gjenvalgt for 2 år

2

2019

Styremedlem

Ingegerd Pramm Platek  Nyvalgt for 2 år                

2

2019

Varamedlem

Kjell Haugen             Gjenvalgt for 2 år

2

2019

Varamedlem

Frank Bjørnstad

2

2018

Varamedlem

Åge A. Sandbakken

2

2018

 

JAKTUTVALGET

Leder

Tony Halteigen

2

2018

Medlem

Kjell Haugen                Gjenvalgt for 2 år

2

2019

Medlem

Thomas Solheim

2

2018

 

FISKEUTVALGET

Leder

Magnus Lindberg      Gjenvalgt for 2 år

2

2019

Medlem

Atle Aasen

2

2018

Medlem

Tor Erling Grorud      Gjenvalgt for 2 år

2

2019

 

KULTURUTVALGET

Leder

Kjell Haugen            Gjenvalgt for 2 år

2

2019

Medlem

Arve Johnsen            Gjenvalgt for 2 år

2

2019

Medlem

Jens Petter Elnæs

2

2018

 

REVISORER

 

Eirik Vetle Olsen         Gjenvalgt for 2 år

2

2019

 

Kjell Johnny Schulstad Gjenvalgt for 2 år

2

2019

 

3 delegater til ADO`s årsmøte 2017

Magnus Lindberg, Kjell Haugen og Bjørn Askerud

 

VALGKOMITÉ

Leder

Thor Øyvind Bråthen Gjenvalgt for 2 år

2

2019

Medlem

Else Engen

2

2018

 

 

Styrets leder – Magnus Lindberg – takket for frammøtet, og erklærte årsmøtet for sluttet 
kl 20.55.

 

Agathe Bjørnstad (sign)
referent

 

Protokollvitner:   

Mona Skullerud (sign)

Reidar Steffenstorpet (sign)

 

 

 

Årsmøte 2016

Møtereferat

fra

Årsmøtet i Austmarka Vestre Utmarkslag  

 

 

År 2016, den 11.3.  kl 1800  ble årsmøte holdt i Austmarka Vestre Utmarkslag, Austmarka.

Møtested: Austbo, Austmarka.

 

Tilstede: 17.

 

Saker til behandling:

  1. Åpning

  2. Godkjenning  av innkallingen

  3. Valg av protokollvitner  

  4. Årsberetninger

  5. Regnskap

  6. Utbytte

  7. Jaktkortpriser

  8. Rådyrforing

  9. Godtgjøring til tillitsvalgte

Valg

 

Sak 1 – Åpning.

Leder ønsket velkommen og erklærte årsmøtet for åpnet.

 

Sak 2 – Godkjenning av innkalling.

Ingen merknader  - Innkallingen godkjent av årsmøtet.    

Sak 3 -  Valg av protokollvitner.

Valgt vitner :  Kjell Haugen og Gunnar Kolbjørnsrud.


Sak 4 – Årsberetninger.

Sekretæren leste årsberetning fra:

          Styret.

          Jaktutvalget.

          Kulturutvalget.

Fiskeutvalgets leder leste årsberetning fra fiskeutvalget.

Ingen merknader.
 

SAK 5  -  Regnskap

Regnskapet  fremlagt. Kasserer gjennomgikk  regnskapet for 2015. Spørsmål ble besvart av kass.

Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

 

Sak – 6  -  Utbytte

Styrets forslag – kr 250,-  pr andel.

Det ble en del meningsutvekslinger  vedrørende beløpets størrelse.

Etter at saken var utdebattert ble følgende enstemmige vedtak fattet:

Andelsutbyttet for 2015 settes til kr 200,- pr andel.

Sak 7  -   Jaktkortpriser i 2016

Styrets forslag  : Samme priser som 2015.  ( se nedenstående prisliste. Referent).

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Sak 8 – Rådyrforing

Styrets leder orienterte.

Årsmøtet gikk enstemmig inn for foring også  2016/2017.

Sak 9   -   Godtgjørelse til tillitsvalgte

Leder orienterte om saken. Årsmøtet fattet følgende vedtak:

Styrets leder og styrets medlemmer      -  kr 1000,- pr år
Ledere for underutvalg                       -  kr 1000,- pr år

SAK 11  -  Valg

Jan Martin Melbye fra valgkomiteen gjennomførte valget, som ga følgende resultat:

Styre:

 

 

Formann

Magnus Lindberg

Gjenvalgt for et år

Sekretær

Agathe Bjørnstad

Ny – valgt for 2 år

Vara til styret:

 

 

 

Åge A Sandbakken

Gjenvalgt for 2 år

 

Frank Bjørnstad

Gjenvalgt for 2 år

  

Jaktutvalget:

 

 

Leder

Tony Halteigen

Ny valgt for 2 år

Medlem

Thomas Solheim

Ny valgt for 2 år

 

Fiskeutvalget

 

 

Medlem

Atle Åsen

Gjenvalgt for 2 år

 

 

 

 

 

Kulturutvalget

 

 

 

 

 

Medlem

Jens Petter Elnæs

Gjenvalgt for 2 år

 

 Årsmøtet valgte deretter ny medlem i valgkomm  -.  idet J.M.Melbye frasa seg gjenvalg.

 Valgkomitè

 

 

Medlem

Else Engen

Ny – valgt for 2 år

 

 

 

 

 

Delegater til årsmøtet 2016 i Austmarka Driftsplanområde for elgforvaltning (ADO)

Tony Halteigen, Magnus Lindberg og Bjørn Askerud

(Komplett liste over tillitsvalgte etter årsmøtet – se tillitsvalgte. Referent).

Styrets leder – Magnus Lindberg – takket for frammøtet og overrakte en gave til avtroppende sekretær – etter 24 år som tillitsvalgt i AVU.

Sekretæren takket  for gaven og for 24 års samarbeide og ønsket de nyvalgte lykke til med arbeidet.

Styrets  leder – Magnus Lindberg –   erklærte årsmøtet for sluttet.

 

Møtet sluttet kl 2000.

 

Bjørn Askerud (sign)

Referent

 

Protokollvitner:    Kjell Haugern (sign)

Gunnar Kolbjørnsrud (sign)